Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3c,
Jēkabpils, LV - 5201
NMR kods 90009232322
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV31HABA0551028081929
Kods: HABALV22
Šodien ir: 22.02.2019.
KONTAKTIDARBALAIKSPAKALPOJUMILIETOŠANAS NOTEIKUMI
JAUNUMI
NOTIKUMI
GRĀMATU JAUNUMI
IESAKĀM!
PAR BIBLIOTĒKU
Ceļojošās izstādes
BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
PUBLIKĀCIJAS
VIDEO/AUDIO
JĒKABPILS GODA GRĀMATA
NOVADPĒTNIECĪBA
Bibliogrāfiskie rādītāji
Ievērojami cilvēki
Digitālās kolekcijas
Mūsu novadnieki
Tematiskās mapes
MŪSU DRAUGI
VIESU GRĀMATA
E-kursi
E-JĒKABPILS
NODERĪGI PORTĀLI
DATUBĀZES
PATEICAMIES!
LAPAS KARTE
Grāmatu
Patversme
 

      LIETOŠANAS NOTEIKUMI

JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS DATORTEHNIKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldē

31.08.2015.

 JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

 1.         Vispārīgie noteikumi:

1.1.      Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Jēkabpils pilsētas bibliotēka (turpmāk „Bibliotēka”) ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu Jēkabpils pilsētā.

1.2.      Šie noteikumi nosaka grāmatu, periodisko izdevumu, abonēto datubāzu, citu materiālu un citu sniegto pakalpojumu lietošanas kārtību Bibliotēkā, Vecpilsētas laukumā 3 un Bērnu literatūras nodaļā Pasta ielā 39.

1.3.      Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas nolikums un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1.4.      Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas. Maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

2.      Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas kārtība:

2.1.      Reģistrējoties Bibliotēkā, personai jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments ar personas kodu un fotogrāfiju.

2.2.      Lietotājus līdz 15 gadu vecumam Bibliotēkā apkalpo Bērnu literatūras nodaļa (Pasta iela 39), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot vienu no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstisku piekrišanu (pielikums Nr.1).

2.3.      Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas Lietošanas noteikumiem un ar parakstu apstiprina apņemšanos tos ievērot.

2.4.      Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam izsniedz Lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot Bibliotēkas pakalpojumus un autorizācijas datus attālināto pakalpojumu saņemšanai.

2.5.      Lietotāja kartes nozaudēšanas, bojājumu gadījuma vai lietotāja uzvārda maiņas gadījumā Lietotāja karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Kartes atjaunošana ir par maksu.

2.6.      Lietotāja karti aizliegts nodot citai personai. Lietotāju kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā par to pēc iespējas īsākā laikā jāinformē Bibliotēka.

3.     Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība:

3.1.          Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas:

3.1.1.     Bibliotēkas apmeklēšana, lietotājiem paredzēto pakalpojumu, aprīkojuma un iekārtu izmantošana,

3.1.2.     lietotāju reģistrācija Bibliotēkā, Lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu, periodikas un citu dokumentu izsniegšana darbam lasītavā vai mājas abonementā,

3.1.3.     lietotāju apmācība un konsultācijas par Bibliotēkas krājumu, citiem informācijas resursiem, informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu,

3.1.4.     datoru, interneta, vispārpieejamo elektronisko informācijas resursu publiska pieejamība, konsultācijas to izmantošanā,

3.1.5.     bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana,

3.1.6.     starpbibliotēku abonements,

3.1.7.     Bibliotēkas, literatūras un novadpētniecības popularizēšanas pasākumi.

3.2.          Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošanas kārtība lasītavās:

3.2.1.     tiesības izmantot lasītavas ir jebkuram reģistrētam lietotājam, uzrādot Bibliotēkas lietotāja karti,

3.2.2.     tikai Lasītavās izmantojamie iespieddarbi ir: uzziņu izdevumi (atsevišķas vārdnīcas, enciklopēdijas u.tml.), laikraksti, periodisko izdevumu jaunākie numuri, periodiskie izdevumi, kuriem katalogā fonds tiek apzīmēts ar Pilsētas krātuve, aktuālākās nozaru grāmatas,

3.2.3.     lasītavā uz vietas izmantojamie iespieddarbi krājumā apzīmēti ar krāsainu uzlīmi “L”,

3.2.4.     beidzot darbu Lasītavā, izmantotos dokumentus nodot bibliotekāram,

3.2.5.     lietotājs vienlaikus var izmantot ne vairāk kā 7 iespieddarbus.

3.3.   Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošanas kārtība abonementā:

3.3.1.         izmantot abonementu ir tiesības reģistrētiem lietotājiem, kuriem nav parādsaistību attiecībā pret Bibliotēku,

3.3.2.         izsniegtie iespieddarbi un citi dokumenti tiek reģistrēti elektroniskajā datubāzē, lietotājam tiek izsniegts čeks ar izsniegto dokumentu sarakstu un lietošanas termiņu,

3.3.3.         pēc lietotāja pieprasījuma, izsniedz Abonementa lietotāja karti, kurā atzīmē lietošanas termiņu,

3.3.4.     rezervētās grāmatas jāizņem 3 dienu laikā, ja tas netiek izdarīts, rezervācija tiek anulēta,

3.3.5.     par vairākkārtēju lietošanas termiņa neievērošanu lietotājam abonementu var slēgt.

3.4.      Bibliotēkā ir noteikti šādi dokumentu izsniegšanas termiņi:

3.4.1.     grāmatu lietošanas termiņš abonementā – 4 nedēļas,

3.4.2.     jaunieguvumu un pieprasītāko iespieddarbu lietošanas termiņš – 2 nedēļas,

3.4.3.     periodisko izdevumu un CD/DVD lietošanas termiņš – 2 nedēļas,

3.4.4.     nakts abonementā – no darba dienas beigām līdz nākošās darba dienas sākumam (ieskaitot svētdienas un svētku dienas).

3.5.      Saņemtie dokumenti jānodod Bibliotēkas noteiktajā termiņā. Ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji, termiņu iespējams pagarināt, izmantojot autorizācijas datus, zvanot pa tālruni 65231448, Bērnu literatūras nodaļā 65231376, rakstot e-pastu jpb.abon@zednet.lv. Lietošanas termiņu var pagarināt ne vairāk kā trīs reizes.

3.6.      Vienlaikus izsniedzamo izdevumu maksimālais skaits ir 5 grāmatas un 5 žurnāli.

3.7.      Lietotājiem, kuri noteiktajā termiņā nav atdevuši saņemtos materiālus, tiek aprēķināta kavējuma nauda par katru nokavēto dienu, katram izsniegtajam materiālam 0.03 euro. Līdz saistību izpildei lietotājam nav tiesību izmantot abonementu.

3.8.      Nozaudētos vai sabojātos Bibliotēkas dokumentus atvieto ar tādiem pašiem vai citiem dokumentiem, kurus Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzina to vērtību atbilstoši uzskaites dokumentiem. Līdz 1995. gadam izdotie izdevumi jāatlīdzina desmitkārtīgā apmērā, pēc 1995. gada izdotie izdevumi divkāršā apmērā.

 

4.       Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošanas kārtība:

 

4.1.   SBA var izmantot jebkurš reģistrēts bibliotēkas lietotājs.

4.2.   SBA pasūtījumu bibliotekārs izdara elektroniski, pasūtītājam jāsniedz ziņas par iespieddarba vai dokumenta nosaukumu, autoru, izdošanas gadu.

4.3.   Atbilstoši SBA lietošanas noteikumiem saņemtās grāmatas izsniedz tikai darbam lasītavā.

4.4.   Iespieddarba vai dokumentu lietošanas termiņu nosaka abonētājbibliotēka.

4.5.   Atpakaļ sūtīšanas pasta izdevumus sedz lietotājs.

 

5.             Bibliotēkas lietotāja tiesības:

5.1.          Saņemt informāciju par Bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un krājumu.

5.2.      Saņemt Bibliotēkas sniegtos maksas un bezmaksas pakalpojumus atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

5.3.      Jēkabpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ar kustības, redzes vai citiem funkcionāliem veselības traucējumiem, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumu savā dzīvesvietā.

5.4.      Bibliotēkas krājumā neesošu izdevumu pieprasīt Starpbibliotēku abonementa kārtā.

5.5.      Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bibliotēka garantē datu neizpaušanu trešajai personai, izņemot LR likumdošanā paredzētos gadījumus.

5.6.      Iesniegt Bibliotēkas vadītājai priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības par Bibliotēkas darbu.


6.     Bibliotēkas lietotāja pienākumi:

6.1.      Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

6.2.      Apmeklējot Bibliotēku, uzrādīt Bibliotēkas lietotāja karti.

6.3.      Saņemtos Bibliotēkas krājuma materiālus nodot norādītajā termiņā.

6.4.      Saudzīgi izturēties pret Bibliotēkas datortehniku, inventāru un lietošanā saņemtajiem krājuma materiāliem – neizdarīt atzīmes, svītrojumus, neplēst un citādi nebojāt lapās. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

6.5.     Ar cieņu izturēties pret bibliotēkas darbiniekiem un citiem apmeklētājiem. Bibliotēkas telpās ievērot vispārējās uzvedības noteikumus, līdz minimumam ierobežot darbības, kas traucētu citus Bibliotēkas apmeklētājus, kā sarunas, mobilā telefona izmantošanu, nelietot dzērienus un pārtiku lasītavās un Abonementā.

6.6.      Bibliotēkā atrasties sabiedriskai vietai piemērotā izskatā un stāvoklī, ievērojot personīgo higiēnu.

6.7.      Atlīdzināt Bibliotēkai nodarītos zaudējumus aprēķinātās kavējuma naudas apmērā un kompensēt radušos zaudējumus sabojāta vai Bibliotēkai neatdota dokumenta gadījumā.

6.8.      Par Bibliotēkas Lietošanas noteikumu apzinātu neievērošanu, aizskarošu, izaicinošu uzvedību Bibliotēkas lietotāju var izraidīt no telpām, par atkārtotu pārkāpumu aizliegt uz laiku līdz gadam izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Lēmumu paziņo rakstiski.

 

 
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja:                                                         R. Lenša

Pielikums Nr.1 (Iesniegums)

 

 

APSTIPRINĀTI

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldē

02.09.2015.

 

JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS DATORTEHNIKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
 

1.           Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā bibliotēkā Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpils, un Bērnu literatūras nodaļā Pasta 39, izmantojama datortehnika..

2.           Bibliotēkas datortehnikas lietotājiem ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem.

3.           Datortehniku drīkst lietot tikai reģistrēti bibliotēkas lietotāji. Atsevišķos gadījumos uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (eID).

4.           Pirms darba uzsākšanas lietotājam jāreģistrējas, uzrādot un iesniedzot bibliotekāram Bibliotēkas lietotāja karti, kuru pēc darba beigšanas lietotājs saņem atpakaļ.

5.           Lietotājs var iepriekš rezervēt datora lietošanas laiku personīgi, pa telefonu 65231448 vai e-pastu: jpb.intern@zednet.lv Kavējot ilgāk par 10 min, rezervācija tiek atcelta.

6.           Interneta lietošanas laiks dienā ir 60 minūtes, mācību vajadzībām ne ilgāk kā 3 stundas. Lietošanas laiku iespējams pagarināt, ja piekļuve datoram nav nepieciešama citam lietotājam.

7.           Datoru un interneta pakalpojumi Bibliotēkā pieejami bez maksas.

8.           Atlasīto informāciju drīkst saglabāt tam paredzētā mapē uz datora ekrāna. Bibliotēka negarantē saglabātās informācijas uzglabāšanu un drošību.

9.           Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

10.        Lietotājs drīkst izmantot tikai tās programmas, kuras ir instalētas uz konkrētā datora.

11.        Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo bibliotekāram par izmaiņām datora darba režīmā (trokšņi, dūmi, nodziest monitors un tml.).

12.        Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi:

12.1.       neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

12.2.       nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);

12.3.       neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c..

12.4.       konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

12.5.       nestrādāt ar bojātu aparatūru.

13. Datortehnikas lietotājiem aizliegts:

13.1.    ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

13.2.    bojāt, labot, vai kopēt datorā esošo informāciju (datnes), dzēst, atinstalēt vai kā citādi bojāt esošo programmatūru;

13.3.    patvaļīgi mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmatūru;

13.4.    pie datora atrasties mitrās drēbēs, ar mitrām rokām un pārtikas produktiem,

13.5.    atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotāji vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;

13.6     aplūkot neētiska un/vai vardarbīga satura interneta resursus, kuru aplūkošana nav pieļaujama/pieņemama sabiedriskās vietās, spēlēt vardarbīgas spēles,

13.7     meklēt, apskatīt un ievietot aizskarošu informāciju un komentārus.

13.8.    trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai bibliotēkas darbinieku darbu.

14.    Programmatūras problēmsituāciju un datora tehnisku bojājumu gadījumā bibliotekāram ir tiesības pārtraukt lietotāja darbu.

15.    Par jebkuriem programmu vai datoru mehāniskiem bojājumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā, lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.

16.    Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.

17.    Datoru izmantošana tiek pārtraukta 10 (desmit) 15 (piecpadsmit) min. pirms bibliotēkas darba laika beigām.

18.    Personām, kuras neievēro un/vai pārkāpj datoru un interneta izmantošanas noteikumus, var tikt liegta iespēja uz laiku līdz trīs mēnešiem izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Par atkārtotu pārkāpumu – līdz vienam gadam.

 


Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja                                                                 R. Lenša
 

Uz augšu